Chuẩn mực kế toán quốc tế

1.TÁC GIẢ:   Ngân hàng Thế giới - The World Bank, 2008 2.NỘI DUNG : Chương 1. Tính minh bạch trong các báo cáo tài chính Chương 2. Qu...

1.TÁC GIẢ:  Ngân hàng Thế giới - The World Bank, 2008


2.NỘI DUNG:

Chương 1. Tính minh bạch trong các báo cáo tài chính
Chương 2. Quy định chung về viêc lập và trình bày các báo cáo tài chính
Chương 3. Trình bày các báo cáo tài chính (IAS 1)
Chương 4. Hàng tồn kho (IAS 2)
Chương 5. Báo cáo lưu chuyển tiền tê (IAS 7)
Chương 6. Lỗ lãi ròng của cả kỳ, các lỗi cơ bản và thay đổi chế độ kế toán (IAS 8)
Chương 7. Các sự kiên xảy ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản (IAS 10)
Chương 8. Các hợp đồng xây dựng (IAS 11)
Chương 9. Thuế thu nhập (IAS 12)
Chương 10. Báo cáo ngành (IAS 14)
Chương 11. Thông tin phản ánh ảnh hưởng của biến động giá cả (IAS 15)
Chương 12. Tài sản, nhà xưởng và thiết bị (IAS 16)
Chương 13. Tài sản cho thuê (IAS 17)
Chương 14. Doanh thu (IAS 18)
Chương 15. Lợi ích trả công nhân viên (IAS 19)
Chương 16. Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ và công bố về trợ cấp chính phủ (IAS 20)
Chương 17. Ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái (IAS 21)
Chương 18. Hợp nhất kinh doanh (IAS 22)
Chương 19. Chi phí đi vay (IAS 23)
Chương 20. Công bố về các bên liên quan (IAS 24)
Chương 21. Kế toán và báo cáo theo quỹ lợi ích hưu trí (IAS 26)
Chương 22. Báo cáo tài chính tổng hợp và kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con (IAS 27)
Chương 23. Kế toán các khoản đầu tư trong các đơn vị liên kết (IAS 28)
Chương 24. Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát (IAS 29)
Chương 25. Nội dung công bố trong báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng tương tự (IAS 30)
Chương 26. Báo cáo tài chính về các lợi ích trong các liên doanh (IAS 31)
Chương 27. Các công cụ tài chính: công bố và trình bày (IAS 32)
Chương 28. Thu nhập trên một cổ phiếu (IAS 33)
Chương 29. Báo cáo tài chính tạm thời (IAS 34)
Chương 30. Các hoạt động bị ngừng (IAS 35)
Chương 31. Giảm giá trị tài sản (IAS 36)
Chương 32. Các khoản dự phòng, nợ bất thường, tài sản bất thường (IAS 37)
Chương 33. Tài sản vô hình (IAS 38)
Chương 34. Tài sản đầu tư (IAS 40)
Phụ lục
3.DOWNLOAD:

Click here

Sưu tầm

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.