Giáo trình quản trị chiến lược

Giáo trình quản trị chiến lược

1.TÁC GIẢ: Không rõ

2.NỘI DUNG:

Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ.Sách DOANH TRÍ's Blog trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này,hi vọng quý đọc giả có thể hiểu sâu sắc và tổng thể về chiến lược,các phương pháp thực thi và quản trị kiểm soát những chiến lược công ty tổ chức mình đã,đang và sẽ hành động.

-Lời mở đầu

-Khái niệm về quản trị chiến lược

-Phân tích môi trường bên ngoài

-Phân tích môi trường bên trong

-Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng

-Chiến lược cấp kinh doanh

-Chiến lược công ty: Hội nhập dọc,đa dạng hóa và các chiến lược liên minh

-Phát triển công ty

-Thiết kế cấu trúc tổ chức & hệ thống kiểm soát 

-Mục lục


3.DOWNLOAD
:

Click here