Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật

Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật

Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật


Bảng chữ cái tiếng Nhật "kana". Đây là chữ cái ký âm, mỗi chữ cái là một âm tiết.


Theo